تحلیل اقتصادی مالیات بر انتقالات فرامرزی

و قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

احمد زمانی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رسول فرامرزی بهادر  | لینک ثابت |

دکتر ولی رستمیاقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی

در حقوق مالیاتی ایران

دکتر ولی رستمی

استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رسول فرامرزی بهادر  | لینک ثابت |